Raution kappeliseurakunnan ohjesääntö

Hyväksytty Kalajoen seurakunnan kirkkovaltuustossa 30. päivänä lokakuuta 2006 ja vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 13. päivänä joulukuuta 2006.

1 §
Kalajoen seurakunnassa on kappeliseurakunta, jonka alue käsittää 31.12.2005 lakkautetun Raution seurakunnan alueen.
Kappeliseurakunnan nimi on Raution kappeliseurakunta.

2 §
Raution kappeliseurakunnan kirkkona on Raution kirkko.

3 §
Raution kappeliseurakunnan hautausmaana toimii entisen Raution seurakunnan hautausmaa, johon haudataan ensisijaisesti kappeliseurakunnan jäseniä ja heidän omaisiaan.
Hautakirjanpidosta huolehtii Kalajoen seurakunnan taloustoimisto.

4 §
Seurakunnan henkilöstö huolehtii myös kappeliseurakunnan alueen työtehtävistä omien johtosääntöjensä, toimenkuviensa ja työsopimustensa sekä esimiesten määräysten mukaisesti.
Työnjakokirjassa määrätään kirkkoherran ja muun papiston tehtävistä kappeliseurakunnan alueella.

5 §
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta työnjakokirjassa mainittu pappi ja muina jäseninä viisi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.
Kappelineuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisista jäsenistään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

6 §
Kappelineuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, joka määrää kokouksen ajan ja paikan. Kappelineuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman.
Kappelineuvosto on lisäksi kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.

7 §
Kutsu toimitetaan jäsenille ja kokouksessa läsnäoloon oikeutetuille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Jos asia on kiireellinen, kappelineuvosto voi ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

8 §
Asioiden käsittelystä säädetään tarkemmin kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä hallintolaissa ja laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

9 §
Kappelineuvoston jäsenellä ja kappeliseurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita neuvoston toimivaltaan kuuluvissa asioissa vastaavasti kuin kirkkoneuvoston jäsenen ja seurakunnan jäsenen aloiteoikeudesta kirkkoneuvostossa säädetään kirkkojärjestyksen 9 luvun 2 §:ssä ja 7 luvun 9 §:n 1 momentissa.
Seurakunnan viranhaltija tarvittaessa valmistelee ja esittelee omaa työalaansa koskien kappelineuvostossa päätettävästä asiasta kirjallisen selonteon, joka perusteltuine ehdotuksineen päätökseksi on ajoissa ennen kokousta toimitettava kappelineuvoston jäsenille. Jos asian kiireellisyys sitä vaatii, esittelymuistio päätösehdotuksineen voidaan antaa kokouksessa. Vähäisenä pidettävä asia, joka on laadultaan tai merkitykseltään sellainen, ettei se edellytä kirjallista esittelyä, voidaan kuitenkin esitellä suullisesti.

10 §
Kokouksen pöytäkirjaa pitää kappelineuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka on kappelineuvoston jäsen.
Pöytäkirjaan merkitään suoritetut äänestykset ja tehdyt päätökset sekä puheenjohtajan määräämät muut käsittelyyn liittyvät seikat. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kappelineuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastaja ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kappelineuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa.
Kappelineuvoston puheenjohtaja tai sihteeri todistaa kappelineuvoston pöytäkirjan oikeaksi.
Kappelineuvoston toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja esittelijä. Jos puheenjohtaja on myös esitellyt asian, toimituskirjan allekirjoittaa toisena sihteeri.
Sihteerin on toimitettava tarkastettu pöytäkirja viipymättä tiedoksi kirkkoneuvostolle.

11 §
Kappelineuvosto päättää

 1. seurakunnan talousarviossa sille osoitetusta varoista;
 2. kappeliseurakunnan omalla toiminnalla hankituistavaroista; ja
 3. kirkkojärjestyksen 12 luvun 4 §:ssä tarkoitetun omaisuuden ja sen tuoton käytöstä.

Kappelineuvoston käytettävistä olevista varoista maksettavien laskujen ja muiden menojen hyväksymismenettelystä sekä mitä muuta kappelineuvoston on varojenkäytössään noudatettava, on voimassa, mitä siitä seurakunnan taloussäännössä ja sen nojalla määrätään.

Seurakunnan taloustoimisto huolehtii kappeliseurakunnan rahatoimesta ja kirjanpidosta.

12 §
Kappelineuvoston tehtävänä on:

 1. seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää sekä tehdä johtokunnille ja  kirkkoneuvostolle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
 2. asettaa tarvittaessa avukseen toimikuntia kappelineuvoston toimialaan kuuluvia tehtäviä varten;
 3. tukea ja edistää eri työalojen ja talouden tavoitteiden toteutumista kappeliseurakunnassa;
 4. tehdä kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä ehdotus kappelineuvoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta;
 5. vahvistaa seurakunnan talousarviossa kappelineuvostolle myönnettyjen määrärahojen käyttösuunnitelma ja lähettää se tiedoksi kirkkoneuvostolle;
 6. antaa niin halutessaan kirkkoneuvostolle ehdotuksia kolehtisuunnitelmaan;
 7. antaa niin halutessaan kirkkoherralle ehdotus kappeliseurakunnan papista;
 8. seurata ja hoitaa kirkkoa, hautausmaata ja muuta omaisuutta kappeliseurakunnan alueella kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.

13 §
Kappelineuvoston on annettava kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä kertomus kappelineuvoston edellisen vuoden toiminnasta. Kertomuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kirkkoneuvoston toimintakertomuksesta säädetään ja määrätään.

14 §
Kappelineuvoston päätökseen haetaan muutosta kirkkoneuvostolle tehtävällä oikaisuvaatimuksella siten kuin kirkkolain 24 luvussa säädetään.